1. Tạo người dùng mới

You are here:
< All Topics

Để tạo tài khoản cho nhân viên hoặc trong quá trình sử dụng hệ thống, phát sinh 1 vài Người dùng (User) mới. Bạn thực hiện thao tác sau đây để tạo tài khoản đăng nhập vào hệ thống:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để tạo tài khoản đăng nhập cho Người dùng như:

  • Họ & tên đệm: Họ và tên đệm của người dùng (VD: Lê Thanh)
  • Tên: Tên của người dùng (VD: Thảo)
  • User name: Tên đăng nhập vào hệ thống, viết liền không dấu (Không thay đổi được)
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống
  • Email: Email của người dùng
  • Vai trò: Vị trí/ Chức danh/ Chức vụ làm việc trong công ty. Vai trò này nằm trong cây vai trò, có liên quan đến phân quyền dữ liệu

Bước 2: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 3: Nhấn vào Tạo mới và nhập các thông tin đã chuẩn bị ở Bước 1

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Next 10. Tạo hồ sơ phân quyền mới
Table of Contents