6. Sửa nhanh Trạng thái đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để sửa nhanh một Trạng thái đơn hàng, được thực hiện ở mục Các thao tác bên góc phải đơn hàng

Ở cuối hàng là các nút tắt để đánh dấu nhanh các đơn hàng là Đang xử lý hoặc Hoàn thành

Previous 5. Thay đổi các cột trạng thái đơn hàng
Next 7. Thanh toán cho một đơn đặt hàng
Table of Contents