7. Thanh toán cho một đơn đặt hàng

You are here:
< All Topics

Các đơn hàng “Đang chờ thanh toán” có thể được thanh toán thông qua liên kết thanh toán

Là người quản lý cửa hàng, bạn có thể tìm thấy liên kết này trên trang tổng quan về đơn hàng

  • Nếu khách hàng là Khách, bất kỳ ai có liên kết phù hợp sẽ có thể xem trang thanh toán và thanh toán cho đơn đặt hàng
  • Nếu khách hàng đã đăng ký trên trang web của bạn
    • Chỉ khách hàng này mới có thể nhìn thấy liên kết thanh toán khi họ đã đăng nhập
    • Khách hàng cũng có thể tìm thấy đơn đặt hàng trong: Tài khoản của tôi -> Đơn đặt hàng

Nếu khách hàng được chỉ định đơn đặt hàng, họ sẽ được yêu cầu đăng nhập trước khi thanh toán

Previous 6. Sửa nhanh Trạng thái đơn hàng
Next 8. Ghi chú đơn hàng
Table of Contents