5. Thay đổi các cột trạng thái đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để thay đổi các cột trạng thái đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng và chọn Đơn hàng

(2). Chọn Tùy chỉnh hiển thị ở góc trên cùng bên phải

(3). Chọn các Cột để hiển thị

(4). Chọn Số đối tượng trên một trangPhân trang bạn muốn được hiển thị trên mỗi trang

(5). Sau đó, Áp dụng

Previous 4. Xem, Chỉnh sửa và Thêm các mục Sản phẩm của đơn hàng
Next 6. Sửa nhanh Trạng thái đơn hàng
Table of Contents