5. Sao chép bài viết từ Microsoft Word

You are here:
< All Topics

Để sao chép bài viết từ Microsoft Word, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới 

(2). Sao chép (Ctrl+C) và Dán (Ctrl+V) Tiêu đề bài viết từ Microsoft Word

(3). Sao chép (Ctrl+C) và Dán (Ctrl+V) Nội dung bài viết từ Microsoft Word 

(4). Chọn Chuyên mục bài viết 

(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)

(6). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous 4. Chọn chuyên mục khi viết bài mới
Next 6. Sao chép bài viết từ website khác
Table of Contents