3. Quản lý thông tin đơn hàng liên quan

You are here:
< All Topics

Để quản lý thông tin Đơn hàng liên quan, bạn vào màn hình chi tiết 1 Báo giá

Tại khối Liên quan bên phải màn hình, bạn chọn Đơn hàng hệ thống sẽ tự động kéo xuống để bạn xem thông tin đơn hàng liên quan

Previous 2. Cập nhật tình trạng báo giá
Next 4. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn/ đơn hàng
Table of Contents