2. Cập nhật tình trạng báo giá

You are here:
< All Topics

Để cập nhật tình trạng báo giá, bạn thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 báo giá muốn cập nhật tình trạng

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa

Bước 3: Tại trường Tình trạng bạn có thể thay đổi trạng thái như: Tạo nháp, Đã gửi khách hàng, Khách hàng đang cân nhắc,…

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 1. Tạo mới báo giá
Next 3. Quản lý thông tin đơn hàng liên quan
Table of Contents