10. Chỉnh sửa bài viết đã có

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa bài viết đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Tất cả bài viết

(2). Tìm bài viết cần sửa sau đó rê chuột vào tên bài viết để chọn Chỉnh sửa

(3). Chỉnh sửa bài viết tương tự như thêm bài viết mới (Xem thêm ở đây)

 

Previous 1. Hướng dẫn viết bài mới
Next 11. Phục hồi bài viết
Table of Contents