17. Phân quyền chia sẻ cho toàn hệ thống

You are here:
< All Topics

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Phân quyền chia sẻ

Bước 3: Tại Mục 1. Quy tắc chia sẻ cấp tổ chức, bạn nhấn Thay đổi phân quyền truy cập

Bước 4: Xác định module muốn chia sẻ dữ liệu, sau đó nhấp vào danh sách xổ xuống cấu hình các loại phân quyền chia sẻ như đã chia sẻ tại mục 1.5.1

Bước 5: Cấu hình xong nhấn Lưu quyền.

**Lưu ý: Sau khi thực hiện các sửa đổi, nhấn nút Tính toán lại để áp dụng các thay đổi

Previous 16. Các loại phân quyền chia sẻ
Next 18. Phân quyền chia sẻ tùy chỉnh
Table of Contents