16. Các loại phân quyền chia sẻ

You are here:
< All Topics

Chức năng cho phép tạo quy tắc chia sẻ thiết lập quyền truy cập dữ liệu giữa hai cơ cấu tổ chức hoặc giữa cơ cấu tổ chức và cấp dưới các nhóm, chia sẻ dữ liệu ở module nào, hiển thị dữ liệu công khai hay riêng tư

Chức năng cho phép tạo quy tắc chia sẻ thiết lập quyền truy cập của vai trò, xác định xem nội dung của hệ thống có thể truy cập chung (công khai) hay có giới hạn hay không. Có nhiều mức hạn chế khác nhau. Các quy tắc được chia thành hai khối: Quy tắc truy cập toàn cầu và quy tắc tùy chỉnh.

Các quy tắc truy cập chung có giá trị như là tiêu chuẩn cho tất cả các Vai trò, nhưng đồng thời chỉ có thể quy các quy tắc ngoại lệ cho một số Vai trò nhất định, nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng nhất của các cấu trúc công ty khác nhau.

Nói chung, những gì bạn sẽ làm thông qua Phân quyền chia sẻ là báo cho hệ thống biết người dùng nào (dựa trên vai trò phân cấp của họ) sẽ có thể xem và/ hoặc sửa đổi dữ liệu có trong hệ thống, theo từng module.

Các loại phân quyền chia sẻ:

  • Chỉ đọc: Tất cả người dùng có thể truy cập và xem dữ liệu module. Chỉ người được giao và người dùng có vai trò phân cấp cao hơn mới có thể xuất bản, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu.
  • Đọc, Tạo/ Chỉnh sửa: Tất cả người dùng có thể xem, tạo và chỉnh sửa dữ liệu module. Chỉ người được giao và người dùng có vai trò phân cấp cao hơn mới có thể xóa dữ liệu
  • Đọc, Tạo/ Chỉnh sửa, Xóa: Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa và xóa dữ liệu
  • Riêng tư: Chỉ được truy cập dữ liệu được gián họ và các dữ liệu được gán cho user có vai trò thấp hơn họ
Previous 15. Xóa nhóm đã tạo
Next 17. Phân quyền chia sẻ cho toàn hệ thống
Table of Contents