10. Kiểm tra các đơn đặt hàng

You are here:
< All Topics

Để kiểm tra các đơn đặt hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng và chọn Đơn hàng

(2). Danh sách đơn đặt hàng bao gồm các thông tin:

– Đơn hàng: Gồm mã đơn hàng và tên khách hàng

– Ngày: Ngày tạo đơn hàng

– Trạng thái: Trạng thái hiện tại của đơn hàng

– Tổng cộng: Giá trị đơn hàng

Previous 1. Thêm đơn hàng theo cách thủ công
Next 11. Lọc và sắp xếp đơn hàng
Table of Contents