2. Liên kết công việc vào nhóm công việc

You are here:
< All Topics

Khi tạo hoặc cập nhật 1 công việc, để liên kết nhóm công việc , bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình tạo mới hoặc màn hình chỉnh sửa dữ liệu công việc, có trường Nhóm công việc

Bước 2:  Chọn liên kết nhóm công việc đã có tại đây hoặc tạo nhanh nhóm công việc tại icon

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 1. Tạo mới nhóm công việc
Next 3. Theo dõi tiến độ công việc theo nhóm công việc (dành cho dự án)
Table of Contents