1. Thêm đơn hàng theo cách thủ công

You are here:
< All Topics

Để Thêm đơn hàng theo cách thủ công, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bán hàng và chọn tiếp Đơn hàng

(2). Sử dụng Thêm đơn hàng ở đầu trang. Trang đơn hàng mới xuất hiện

(3). Nhập chi tiết khách hàng, thêm mục hàng, áp dụng phiếu thưởng, áp dụng phí và tính tồng. Đây cũng giống như Xem, Chỉnh sửa và Thêm các mục Sản phẩm của đơn hàng

 

(4). Đặt Trạng thái cho đơn đặt hàng mới, ví dụ: Nếu đơn đặt hàng cần được thanh toán, hãy sử dụng “Đang xử lý

(5). Sau đó Cập nhật hóa đơn

Sử dụng menu thả xuống Ghi chú hành động để Chọn tác vụ. Ví dụ: Gửi email hóa đơn/ thông tin đơn hàng tới khách

Next 10. Kiểm tra các đơn đặt hàng
Table of Contents