1. Hướng dẫn viết bài mới

You are here:
< All Topics

Để viết bài mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới

(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung bài viết

(4). Chọn Chuyên mục bài viết

(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)

(6). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous 0. Hướng dẫn Đăng Nhập vào Trang Quản Trị Website
Next 10. Chỉnh sửa bài viết đã có
Table of Contents