21. Đường mòn kiểm tra (Audit Trails)

You are here:
< All Topics

Cho phép người quản trị hệ thống biết người dùng đã thao tác những gì trong hệ thống. Giúp bạn có thể trích xuất chi tiết tất cả các hoạt động của người dùng.

Để xem các thao tác của người dùng, bạn thực hiện thao tác sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Audit Trails

Bước 3: Bạn lựa chọn user muốn xem hoạt động và trong khoảng thời gian nào

Bước 4: Sau đó, bạn click View Audit Trail để hiển thị danh sách hoạt động phía dưới. Nếu bạn muốn export dữ liệu này thì nhấn Xuất đường mòn kiểm tra để tải file

Previous 20. Quyền truy cập chia sẻ nâng cao
Next 22. Lịch sử đăng nhập
Table of Contents