4. Đặt tùy chọn hiển thị danh mục và trạng thái tính năng

You are here:
< All Topics

Trong bảng Đăng, bạn có thể đặt Khả năng hiển thị danh mục cho sản phẩm của mình.

    • Cửa hàng và tìm kiếm – Hiển thị ở mọi nơi, trang cửa hàng, trang danh mục và kết quả tìm kiếm.
    • Chỉ cửa hàng – Hiển thị trong trang cửa hàng và trang danh mục, nhưng không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
    • Chỉ tìm kiếm kết quả – Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nhưng không hiển thị trong trang cửa hàng hoặc các trang danh mục.
    • Ẩn – Chỉ hiển thị trên trang sản phẩm duy nhất – không hiển thị trên bất kỳ trang nào khác.

Bạn cũng có thể đặt sản phẩm có được quảng cáo trong danh mục sản phẩm, sản phẩm bán chạy, sản phẩm liên quan dưới dạng Đây là một sản phẩm nổi bật. Ví dụ: bạn có thể đánh dấu vào hộp Nổi bật trên tất cả các gói bạn bán.

Cách khác để đặt làm Sản phẩm nổi bật được mô tả trong phần dưới đây: Đánh dấu ‘Đây là sản phẩm Nổi bật’.

Previous 3. Sao chép và xóa một sản phẩm
Next Chỉnh sửa một sản phẩm đã có
Table of Contents