6. Đánh giá kết quả công việc

You are here:
< All Topics

Để đánh giá kết quả công việc trước khi cập nhật tình trạng Đã đóng, kết thúc 1 công việc, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Truy cập 1 công việc đã có tình trạng Hoàn thành để Đánh giá kết quả công việc

**Lưu ý: Phải là công việc có tình trạng Hoàn thành thì bạn mới Đánh giá công việc đó được

Bước 2: Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click chọn Đánh giá. Xuất hiện popup Đánh giá kết quả

Bước 3: Khi Đánh giá kết quả, bạn đánh giá vào cột Người quản lý đánh giá với các tiêu chí đánh giá như: Tình trạng, Tiến độ, Chất lượng công việc, Ý kiến đánh giá

Bước 4: Sau khi hoàn tất chọn Cập nhật

Previous 5. Sao chép/ xóa/ di chuyển đầu công việc
Next 7. Công việc lặp lại
Table of Contents