7. Công việc lặp lại

You are here:
< All Topics

Công việc lặp là một chức năng cho phép bạn tạo các công việc cần làm đi lặp lại thường xuyên. Công việc lặp sẽ cho phép bạn thực hiện lại công việc đó mà không cần tạo lại nhiều lần.

Những công việc này có thể là một phần công việc hàng ngày của bạn cần phải hoàn thành mỗi lần, như: gửi các ghi chú hàng ngày, biên bản cuộc họp, hóa đơn theo khoảng thời gian định sẵn…

Để tạo công việc lặp lại, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào module Công việc, nhấn nút Tạo mới công việc

Bước 2: Tại tab Thông tin, bạn nhập các thông tin cần thiết để tạo công việc. Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Bước 3: Tiếp theo, tại tab Công việc lặp. Công việc lặp lại sẽ có tuần suất lặp theo hàng tuần hoặc hàng tháng:

  • Tuần suất lặp hàng tuần: Công việc được sinh ra và lặp đi lặp lại vào các ngày trong tuần (Ví dụ: thứ 2, thứ 3, v…v…)
  • Tuần suất lặp hàng tháng: Công việc được sinh ra và lặp đi lặp lại vào một hoặc các ngày cố định trong tháng (Ví dụ ngày 05, 10, 15, v…v…)

Bước 4: Thiết lập công việc lặp lại:

  • Tự động tạo theo định kỳ: Tick chọn để tạo công việc lặp theo định kỳ
  • Tần suất lặp: Nếu chọn lặp lại hàng tuần thì chỉ cần chọn lặp công việc vào các thứ trong tuần. Nếu chọn lặp lại hàng tháng thì các ngày ngày lặp lại cách nhau bằng dấu phẩy (ví dụ như: 05,10,15)
  • Ngày bắt đầu: Ngày công việc lặp lại bắt đầu được tạo ra
  • Ngày kết thúc: Ngày công việc lặp lại kết thúc không tự động sinh ra nữa

Bước 5: Sau khi thiết lập đầy đủ thông tin, bạn nhấn Lưu để hoàn tất

**Lưu ý: Khi thiết lập thành công, hệ thống sẽ tự động sinh 1 công việc có ngày lặp lại trong chu kỳ này

Previous 6. Đánh giá kết quả công việc
Next 8. Tạo mới công việc con
Table of Contents