6. Chỉnh sửa dữ liệu hàng loạt

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để chỉnh sửa dữ liệu hàng loạt, bạn vào 1 module bất kỳ, ví dụ tại module Lead

Bước 2: Bạn chọn những dữ liệu bạn muốn chỉnh hàng loạt

Bước 3: Ở mục Khác, bạn click chọn Chỉnh sửa hàng loạt

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa dữ liệu, sau đó nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 5. Tìm trùng và gộp dữ liệu
Next 7. Thêm quan hệ với các module khác từ khối Liên quan
Table of Contents