5. Tìm trùng và gộp dữ liệu

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để tìm trùng và gộp dữ liệu, bạn vào module muốn gộp, ví dụ tại module Lead

Bước 2: Bạn click mục Khác, danh sách chức năng xổ xuống chọn Tìm trùng

Bước 3: Màn hình tìm trùng sẽ hiện ra

Bước 4: Bạn lựa chọn tiêu chí chọn trùng, ví dụ như  Tên hoặc Di động, v…v…

Bước 5: Sau khi đã lựa chọn tiêu chí chọn trùng -> bạn nhấn Tìm bản sao

Bước 6: Danh sách dữ liệu trùng sẽ hiện ra và nếu bạn muốn gộp dữ liệu thì tick chọn các dữ liệu trùng để gộp, click vào nút Gộp dữ liệu

**Lưu ý: Hồ sơ chính sẽ được giữ lại sau khi gộp trùng. Bạn có thể chọn cột để giữ lại các giá trị. Hồ sơ khác sẽ bị xóa nhưng thông tin liên quan sẽ được gộp trùng

Bước 7: Sau khi chọn hồ sơ chính, bạn nhấn Gộp Trùng là hoàn thành

Previous 4. Tạo Kanban
Next 6. Chỉnh sửa dữ liệu hàng loạt
Table of Contents