4. Nhập ảnh đại diện cho chuyên mục bài viết

You are here:
< All Topics

Nhập ảnh đại diện cho chuyên mục bài viết đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Chuyên mục

(2). Tìm đến chuyên mục cần đặt ảnh đại diện, rê chuột vào tên chuyên mục và chọn Chỉnh sửa 

(3). Ở dòng Image chọn Upload

(4). Tải ảnh lên từ máy tính hoặc chọn ảnh từ thư viện, chọn tiếp Featured image

(5). Bấm Cập nhật để hoàn tất thêm ảnh đại diện cho bài viết

Previous 3.Chỉnh sửa chuyên mục
Table of Contents