5. Cấu hình tích hợp Giao hàng nhanh

You are here:
< All Topics

Tích hợp Giao hàng nhanh

(1). Vào Bán hàng -> Cài đặt -> chọn Giao nhận. Sẽ hiển thị các đơn vị giao nhận. 

(2). Chọn Giao hàng nhanh

(3). Truy cập link https://5sao.ghn.vn/Register. Đăng ký tài khoản giao hàng bên đơn vị giao nhận

(4). Lấy Mã Token Giao hàng nhanh cung cấp

(5). Sau đó, nhập Thông tin người gửi hàng, Mã tokenLưu thay đổi

Previous 4. Cấu hình thanh toán
Next Cấu hình cửa hàng
Table of Contents