4. Cấu hình thanh toán

You are here:
< All Topics

Để Cấu hình thanh toán, đăng nhập vào trang quản trị thực hiện như sau: 

(1). Chọn Bán hàng -> Cài đặt -> Thanh toán.

(2). Các phương thức thanh toán đã cài đặt được liệt kê bên dưới và có thể được sắp xếp để kiểm soát thứ tự hiển thị của chúng trên giao diện người dùng.

Nhấp vào tên của cổng thanh toán sẽ đưa bạn trực tiếp đến màn hình để thiết lập hoặc điều chỉnh cài đặt của bạn.

Một cách khác để định cấu hình cài đặt là chọn Quản lý. Bạn cũng có thể sử dụng nút chuyển đổi Đã bật để bật hoặc tắt cổng.

Nếu bạn cố gắng bật một phương thức thanh toán cần thêm cấu hình, nó sẽ chuyển hướng bạn đến màn hình thiết lập phương thức thanh toán.

(3). Sau khi cài đặt xong, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Previous 3. Cấu hình sản phẩm
Next 5. Cấu hình tích hợp Giao hàng nhanh
Table of Contents