8. Cấu hình email gửi

You are here:
< All Topics

Để cấu hình email gửi (email quản trị), đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Tổng quan

(2). Thay đổi Administration Email Address (Địa chỉ Email quản trị)

(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

 

Previous 7. Điều chỉnh thông tin liên kết mạng xã hội
Next 9. Nhúng các mã từ website khác
Table of Contents