1. Cấu hình các phòng ban

You are here:
< All Topics

Để định cấu hình các phòng ban trong hệ thống hỗ trợ của bạn, hãy điều hướng đến Thiết lập > Hỗ trợ > Phòng ban và nhấp vào Phòng ban mới.

  • Tên của phòng ban – Nhập tên bộ phận
  • Ẩn với khách hàng? – Bộ phận này có bị ẩn khi khách hàng đang mở ticket hay không.
  • Email phòng ban – Nhập email phòng ban

Gửi email tới cấu hình ticket

  • Tên người dùng IMAP – Chỉ điền vào trường này nếu máy chủ IMAP của bạn sử dụng tên người dùng để đăng nhập thay vì địa chỉ email. Lưu ý rằng bạn vẫn cần thêm địa chỉ email.
  • Máy chủ IMAP – Nhập tên máy chủ IMAP của bạn
  • Mật khẩu – Mật khẩu tài khoản email của bạn
  • Mã hóa – Chọn mã hóa kết nối IMAP
  • Thư mục – Sau khi bạn chắc chắn cấu hình IMAP của mình là chính xác, hãy nhấp vào Tải thư mục để truy xuất các thư mục tài khoản IMAP của bạn. Sẽ chỉ nhập các email nhận được trong thư mục đã chọn, thông thường bạn sẽ muốn sử dụng thư mục INBOX hộp thư của mình.
  • Xóa thư sau khi nhập? Cho dù bạn muốn thư bị xóa sau khi được nhập dưới dạng vé.

Nếu bạn đã định cấu hình email thành cấu hình ticket, hãy nhấp vào KIỂM TRA KẾT NỐI IMAP để đảm bảo rằng cấu hình IMAP của bạn được định cấu hình đúng và tính năng gửi email tới vé sẽ hoạt động bình thường.

*Ghi chú:

Nếu bạn muốn nhận được email yêu cầu, bạn cần phải thuộc bộ phận. Chỉ các nhân viên/ quản trị viên thuộc bộ phận được phân công phiếu mới nhận được các email cần thiết.

Next 10. Mở rộng các định dạng tập tin đính kèm được cho phép
Table of Contents