3. Cập nhật tình trạng, tiến độ dự án

You are here:
< All Topics

Để cập nhật tình trạng, tiến độ dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập màn hình chi tiết 1 dự án

Bước 2: Cập nhật tình trạng, tiến độ dự án. Paroda có 3 cách để cập nhật:

    • Cách 1: Tại màn hình danh sách, click vào icon để vào màn hình chỉnh sửa thông tin
    • Cách 2: Tại màn hình chi tiết, bạn đúp chuột vào trường Tình trạng, Tiến độ để cập nhật cho tình trạng, tiến độ của dự án
    • Cách 3: Tại màn hình chi tiết, nhấn nút Chỉnh sửa, cập nhật tại trường Tình trạng, Tiến độ của dự án

Bước 3: Sau khi cập nhật xong nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 2. Thêm hoạt động và việc cần làm
Next 4. Quản lý thông tin công việc trong dự án
Table of Contents