3. Cập nhật bước bán hàng

You are here:
< All Topics

Để cập nhật các bước bán hàng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết của một cơ hội, bạn click Chỉnh sửa

Bước 2: Dựa vào những hoạt động chăm sóc với khách hàng như: gọi trao đổi, cuộc họp với khách hàng, v…v… để đưa ra kết quả cập nhật Bước bán hàng

Nếu quá trình bán hàng không thành công (Cơ hội bán hàng không thành công) thì sẽ tiến hành ghi nhận những phản hồi (nếu có) và lưu trữ lại thông tin, cập nhật bước bán hàng là Thất bại. Ngược lại nếu quá trình bán hàng thành công thì sẽ tiến hành chuyển đổi thành Đơn hàng

Bước 3: Bấm Lưu để cập nhật bước bán hàng

Previous 2. Chuyển đổi từ lead thành cơ hội
Next 4. Chuyển cơ hội thành hóa đơn
Table of Contents