Cách thêm checklist công việc

You are here:
< All Topics

Để thêm checklist công việc:

1. Chọn một công việc mà bạn cần thêm checklist

2. Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào Tạo việc cần làm (checklist)

3. Nhập tên công việc, giao cho một nhân viên cụ thể phụ trách công việc đó

*Lưu ý: Có thể chỉnh sửa tên công việc và xóa checklist công việc được tạo ngay tại danh sách checklist này nhé.

Previous Cách chỉnh sửa thông tin công việc
Next Cách xem lại các công việc đã được hoàn thành
Table of Contents