5. Import sản phẩm

You are here:
< All Topics

Để đưa hàng loạt sản phẩm vào hệ thống bạn làm như sau

1. Vào Bán hàng, sau đó chọn Sản phẩm

2. Chọn Import items

3. Tải file mẫu DOWNLOAD SAMPLE nếu bạn chưa có file mẫu

4. Đưa thông tin vào file mẫu và chỉnh sửa (nếu cần)

5. Đưa file lên và chạy thử mô phỏng xem có vấn đề hay không

6. Nếu không có vấn đề bạn đưa file lên 1 lần nữa rồi import vào và chờ xong.

Trên là HDSD Import Sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem

 

Previous 4. Thêm nhóm sản phẩm
Table of Contents