4. Import Liên hệ

You are here:
< All Topics

Về Phần import liên hệ thì ở phần import khách hàng thì khi chúng ta import khách hàng vào những sẽ có những cột sẽ được đưa qua liên hệ vào tạo mới.

Nên khi bạn cần Import Liên hệ vào thì hay sang Khách hàng để import vào nhé.

Đây là link HD Import Khách hàng để bạn tiện xem nhé: Link ở đây!!!!

Previous 3. Xóa Liên Hệ
Next 5. Export Liên hệ
Table of Contents