2. Thêm trang thái Lead mới

You are here:
< All Topics

Để thêm bạn làm như sau:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Lead sau đó chọn Trạng thái

3. Chọn Trạng thái Lead mới

4. Điền thông tin trang thái mới

5. Nhấn lưu lại sau khi điền xong

Previous 1. Thêm nguồn khách hàng mới (Lead)
Next 3. Các tùy chỉnh đối với khách tiềm năng
Table of Contents