2. Thêm trạng thái cho Estimate Request

You are here:
< All Topics

Để thêm trạng thái cho Estimate Request:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Estimate Request sau đó chọn Status

3. Chọn New status để thêm trạng thái

4. Điền trạng thái bạn muốn

5. Sau đó nhấn Lưu

Previous 1. Tạo mẫu Estimate Request
Table of Contents