2. Quyền

You are here:
< All Topics

Để tạo quyền trên hệ thống bạn làm các bước sau:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Quyền

3. Chọn Vị Trí Mới

4. Điền tên và tích vào các quyền mà buốn cho vị trị này

5. Nhấn Lưu Lại

 

Previous 1. Tạo mới nhân viên
Next 3. Bật Chat nội bộ và Chat Khách hàng
Table of Contents