13. Tạo nhóm mới

You are here:
< All Topics

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Nhóm, tại màn hình danh sách Nhóm, bạn nhấn Nhóm mới để tạo nhóm mới

Bước 3: Nhập các thông tin nhóm:

  • Tên nhóm: Đặt tên nhóm của bạn (VD: Team CSKH)
  • Mô tả: Mô tả thêm về nhóm
  • Thành viên được chọn: Cho phép bạn lựa chọn nhiều thực thể và thành viên có sẵn như: Nhóm Người dùng, Vai trò, Vai trò và cấp dưới, Người dùng
  • Nhóm Người dùng: Tạo nhóm từ các nhóm đã được tạo trước đó
  • Vai trò: Tạo nhóm từ các vai trò khác nhau trong hệ thống
  • Vai trò và cấp dưới: Tạo nhóm từ vai trò và cấp dưới của vai trò đó
  • Người dùng: Bạn có thể chọn bất cứ user nào trên hệ thống để tạo nhóm

*Quan trọng: Các nhóm có thể kết hợp nhiều thực thể: Người dùng, Vai trò, Vai trò và Cấp dưới, các Nhóm khác.

  • Để thêm, bạn chọn các thành viên Thực thể từ bên trái và nhấp vào nút >>
  • Để xóa, hãy chọn các thành viên nhóm từ bên phải và nhấp vào nút <<

Bước 4: Sau khi chọn thành viên cho nhóm xong thì nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 12. Xóa hồ sơ phân quyền
Next 14. Chỉnh sửa nhóm đã tạo
Table of Contents