9. Trạng thái đơn hàng trong Tổng quan

You are here:
< All Topics

Để xem và chỉnh sửa Trạng thái đơn hàng trong Tổng quan, vào đăng nhập trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng, chọn Đơn hàng

(2). Trạng thái đơn hàng được mã hóa bằng màu sắc và mô tả như sau: 

  • Chờ thanh toán: Màu xám 
  • Đang xử lý: Màu xanh lá 
  • Tạm giữ: Màu cam 
  • Đã hoàn thành: Màu xanh lam
  • Đã hủy: Màu xám
  • Đã hoàn lại tiền: Màu xám
  • Thất bại: Màu đỏ 

Previous 8. Ghi chú đơn hàng
Table of Contents