4. Thêm phiếu giao hàng

You are here:
< All Topics

Để thêm phiếu giao hàng vào hóa đơn, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 hóa đơn, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm phiếu giao hàng, bạn click vào Delivery Notes (Phiếu giao hàng)

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Delivery Notes tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Chọn Delivery Notes

Bước 4: Sau đó hệ thống chuyển bạn đến màn hình Liên kết, bạn chọn phiếu giao hàng cần liên kết vào hóa đơn

Previous 3. Cập nhật trạng thái hóa đơn
Table of Contents