3. Cập nhật trạng thái hóa đơn

You are here:
< All Topics

Để cập nhật tình trạng hóa đơn, bạn thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 hóa đơn muốn cập nhật tình trạng

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa

Bước 3: Tại trường Tình trạng bạn có thể thay đổi trạng thái như: Tạo nháp, Đã duyệt, Đã gửi khách hàng, v…v…

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 2. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn
Next 4. Thêm phiếu giao hàng
Table of Contents