1. Thêm hình mới vào thư viện

You are here:
< All Topics

Để thêm hình mới vào thư viện, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện -> Thư viện sau đó chọn tiếp Tải lên

(2). Bấm Tải lên và Open hình cần thêm (có thể chọn nhiều hình cùng lúc)

(3). Đây là kết quả thêm hình thành công. Vào Thư viện sẽ thấy hiển thị hình vừa thêm

Next 2. Chỉnh sửa hình ảnh đã có
Table of Contents