Thay đổi tiêu đề website

You are here:
< All Topics

Để thay đổi tiêu đề của website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Tiêu đề

(2). Thay đổi Tiêu đề trang

(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Previous Thay đổi thông tin giới thiệu chân trang
Table of Contents