1. Tạo mới sản phẩm

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới Sản phẩm

Để thêm mới sản phẩm, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Sản phẩm

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo Sản phẩm từ module Nhà cung cấp

Để tạo sản phẩm trực tiếp trên module nhà cung cấp, bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 nhà cung cấp, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm sản phẩm, bạn click vào Sản phẩm

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Sản phẩm tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm sản phẩm

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Next 2. Quản lý các thông tin liên quan đến sản phẩm
Table of Contents