1. Tạo mới phiếu thu/ phiếu chi

You are here:
< All Topics

Để tạo phiếu thu/ phiếu chi, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Ví dụ, tạo mới trên module Phiếu thu:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Phiếu thu

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản của phiếu thu như: Lý do thu, Số tiền, Tình trạng thu, v…v…

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất tạo phiếu thu

**Lưu ý: Tạo mới Phiếu chi bạn thực hiện thao tác như trên

Next 2. Tạo phiếu thu/ phiếu chi từ module có liên quan khác
Table of Contents