Segment

< All Topics

Mục đích:

    • Quản lý danh sách những khách hàng cần gửi email
    • Thống kê chi tiết những khách tương tác

Bước 1: Vào Menu chọn “Segment

Bước 2: Click vào “New” để tiến hành tạo mới 1 Segments

Bước 3: Nhập tiêu đề cho Segment sau đó click “Save & Close

Bước 4: Kết quả sau khi tạo thành công 1 Segment

Lưu ý:

    • Tại mục Segment bạn nên tạo ra thêm 1 Segment để khi gửi Email thành công thì Segment này sẽ chứa thông tin chi tiết những khách hàng đã tương tác với email
    • Thao tác tạo Segement tương tự như từ Bước 1 – Bước 4
    • Bạn nên đặt tên Segment trực quan để dễ thao tác

Ví dụ: Danh sách khách hàng quí 1 năm 2019 đã thao tác với email

Previous Report
Table of Contents