Report

< All Topics

Lưu ý: Nếu Campaigns không gửi được bạn vui lòng chuyển Campaigns về dạng public

Bước 1: Vào danh sách Campaigns mở Campaign muốn xem kết quả

Bước 2: Màn hình Report của Campaigns sẽ hiện các thông tin dựa theo cấu hình bạn đã cài đặt trước đó

Ghi chú:

1: Thông tin Contact được thêm vào Campaigns

2: Thông tin Email đã được gửi đi

3: Thông tin về email đã được khách hàng thao tác

4: Thông tin về những Contact được đẩy qua CRM

Ví dụ: Theo như cấu hình, sau khi khách hàng mở thông tin Email, thì thông tin khách hàng sẽ được tự đẩy sang bên CRM (module Đầu mối)

    • Khách hàng nhận và mở email
    • Thông tin khách hàng được tự ddo đẩy sang CRM (theo như setup của Campaigns)

Bước 3: Để xem thông tin những khách hàng nào đã thao tác với email bạn tiến hành mở Segments đã được thiết lập trước đó để xem thông tin (Danh sách khách hàng quí 1 năm 2019 đã thao tác với email)

Bước 4: Bạn kéo xuống dưới và có thể xem được chi tiết những khách hàng nào đã thao tác với email được gửi đi trước đó

Previous Email Teamplate
Next Segment
Table of Contents