5. Quyền truy cập lịch được chia sẻ và khả năng hiển thị sự kiện

You are here:
< All Topics

Bạn có thể truy cập lịch được chia sẻ của người khác khi bạn có chức vụ cao hơn người chia sẻ thì mới thấy được

Về khả năng hiển thị sự kiện chỉ khi bạn được mời vào tham gia thì bạn sẽ có thể thấy được

 

Previous 4. Theo dõi hoạt động/ việc cần làm và lịch (Cập nhật trạng thái)
Table of Contents