2. Quản lý các thông tin liên quan đến đơn hàng nhập

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Đơn hàng nhập như: Hóa đơn, Phiếu thu, Phiếu chi, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình chi tiết dữ liệu Đơn hàng nhập

Ví dụ, thêm hóa đơn vào đơn hàng nhập, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 đơn hàng nhập, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm hóa đơn, bạn click vào Hóa đơn

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Hóa đơn tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm hóa đơn

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản của hóa đơn

Bước 5: Hệ thống mặc định ai tạo mới sẽ giao cho người dùng đó phụ trách, trong trường hợp dữ liệu này bạn không phụ trách, bạn có thể nhập và chọn Giao cho “Người dùng” hoặc “Theo nhóm”

Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn tất

**Quan trọng: Các dữ liệu khác trên khối Liên quan bạn thực hiện thêm tương tự như trên

Previous 1. Tạo mới đơn hàng nhập
Table of Contents