11. Export dữ liệu

You are here:
< All Topics

Chức năng Export dữ liệu để phục vụ cho việc thực hiện các báo cáo khác mà CRM chưa đáp ứng hoặc lấy dữ liệu trên CRM để chạy các chiến dịch Marketing hoặc nhập liệu vào hệ thống khác từ các dữ liệu có trên CRM.

Ví dụ minh họa: Xuất dữ liệu Người liên hệ (Các module khác thực hiện tương tự).

(1). Click vào menu, chọn module Người liên hệ.

(2). Tại màn hình danh sách, bạn chọn những người liên hệ muốn xuất ra excel bằng cách chọn vào ô checkbox https://support.cloudpro.vn/storage/app/media/uploaded-files/1585888565373.png (có thể tạo một bộ lọc theo tiêu chí yêu cầu và tiến hành xuất dữ liệu).

Có 3 cách để chọn khách hàng, bạn tham khảo thêm trong hình dưới:

    • Chọn tất cả khách hàng trong trang hiện tại.
    • Chọn từng khách hàng.
    • Chọn tất cả khách hàng trong bộ lọc.

(3). Sau khi đã chọn những khách hàng cần xuất, bạn tiến hành click vào “Xem thêm”, sau đó chọn vào “Xuất dữ liệu”.

(4). Chọn vào “Xuất dữ liệu Người liên hệ” để tiến hành xuất ra file excel.

Kết quả sau khi thực hiện các bước xuất dữ liệu thành công.

Previous 10. Import dữ liệu
Next 12. Gửi Email
Table of Contents