8. Export dữ liệu (Xuất dữ liệu)

You are here:
< All Topics

Bước 1: Để export dữ liệu, bạn vào module bạn muốn xuất, ví dụ tại module Lead

Bước 2: Tại màn hình danh sách, bạn chọn những dữ liệu muốn xuất ra excel

Bước 3: Click chọn button Khác

Bước 4: Một danh sách chức năng sẽ xổ xuống bạn chọn Xuất dữ liệu

Bước 5: Màn hình Xuất dữ liệu sẽ hiện ra các tùy chọn có sẵn

Bước 6: Sau khi chọn xong bạn nhấn Xuất dữ liệu để tải file excel

Previous 7. Import dữ liệu (Nhập dữ liệu)
Next 9. Theo dõi – quan tâm dữ liệu
Table of Contents