2. Đăng, chỉnh sửa và xóa hình ảnh sản phẩm

You are here:
< All Topics

Để đăng, chỉnh sửa và xóa hình ảnh sản phẩm, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Sản phẩm sau đó chọn tiếp Tất cả sản phẩm. Việc thêm, xóa và chỉnh sửa hình ảnh ở hộp meta Ảnh sản phẩm hoặc Album hình ảnh sản phẩm được thực hiện giống như hình ảnh cho bài viết.

1. Ảnh sản phẩm

   • Các Ảnh sản phẩm là hình ảnh chính cho sản phẩm của bạn và được tái sử dụng trong các kích cỡ khác nhau trên cửa hàng của bạn.
   • Chọn đặt Ảnh Sản phẩm.
   • Chọn hình ảnh hiện có trong Thư viện phương tiện của bạn hoặc Tải lên hình ảnh mới.
   • Xóa và Chỉnh sửa hình
   • nh sản phẩm nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh đó nếu cần.

2. Album hình ảnh sản phẩm

 

   • Thêm hình ảnh vào Album hình ảnh sản phẩm

Album hình ảnh sản phẩm hiển thị tất cả hình ảnh được đính kèm với sản phẩm thông qua hộp meta Thêm ảnh thư viện sản phẩm.

Tạo Thư viện Sản phẩm bằng phương pháp tương tự như thêm Hình ảnh Sản phẩm, nhưng sử dụng hộp meta Thêm ảnh thư viện sản phẩm.

   • Sắp xếp lại hình ảnh trong thư viện sản phẩm

Hình ảnh trong thư viện sản phẩm có thể được sắp xếp lại dễ dàng thông qua thao tác kéo và thả. Đơn giản chỉ cần sắp xếp lại hình ảnh của bạn bằng cách di chuyển chúng xung quanh.

   • Xóa hình ảnh khỏi thư viện sản phẩm

Để xóa hình ảnh khỏi thư viện sản phẩm, hãy di chuột qua hình ảnh và nhấp vào dấu “x” màu đỏ.

(2). Sau đó, chọn Lưu khi hoàn tất. 

Previous 1. Thêm một sản phẩm mới
Next 3. Sao chép và xóa một sản phẩm
Table of Contents