Contact

< All Topics

Là nơi quản lý thông tin danh sách khách hàng được dùng để thực hiện việc gửi Email Marketing Campaign

1. Tạo mới và add contact vào Segments

Bước 1: Vào Menu chọn “Contact

Bước 2: Tại màn hình danh sách Contact bạn có thể tạo Contact bằng 2 cách:

    • Cách 1: Tạo nhanh Contact “Quick Add
    • Cách 2: Tạo Contact tại Form đầy đủ “New

Ví dụ: Tạo Contact tại form đầy đủ

Bước 3: Tại màn hình tạo mới Contact nhập đầy đủ các thông tin, sau đó Click “Save & Close

Bước 4: Click chọn “Preferences” để tiến hành add Contact đó vào Segment

Bước 5: Click vào Tab “Segments” sau đó chọn Segments đã được tạo sẵn, sau đó click “Save” để hoàn tất

2. Import và add contact vào Segments

Bước 1: Tại màn hình danh sách click chọn “Import

Bước 2: Lựa chọn file sau đó click “Upload

Bước 3: Lựa chọn người phụ trách, segment và tag cho ai (nếu có) tại màn hình import, sau đó nhấn “Import in browser

Ghi chú:

1: Lựa chọn người phụ trách cho danh sách contact được import

2: Lựa chọn Segment để chưa danh sách contact

3: Lựa chọn Tag cho ai (nếu có)

Bước 4: Kết quả sau khi import thành công dữ liệu

Previous Campaigns
Next Email Teamplate
Table of Contents