6. Mẫu đề xuất

You are here:
< All Topics

Để tạo quy trình đề xuất dễ dàng hơn, trong Paroda CRM, bạn có thể tạo các mẫu HTML được xác định trước có thể được sử dụng mỗi khi đề xuất được tạo.

Tạo mẫu đề xuất

Bạn có thể tạo một mẫu đề xuất trong khi xem hợp đồng bằng cách nhấp vào tab Mẫu và sau đó nhấp vào nút Thêm Mẫu.

  1. Nhấp vào tab Template .
  2. Nhấp vào Add Template .
  3. Nhập tiêu đề Template mà bạn có thể sử dụng để dễ dàng nhận ra loại mẫu là gì.
  4. Sử dụng trình chỉnh sửa để thêm nội dung mẫu được xác định trước .
  5. Nhấp vào Lưu

Chèn mẫu

Khi bạn đã tạo mẫu, bạn sẽ có thể sử dụng và chèn chúng vào nội dung trình soạn thảo một cách dễ dàng. Khi ở trên tab Mẫu , đối với mẫu bạn muốn chèn, hãy nhấp vào nút Chèn , nội dung mẫu sẽ tự động được đưa vào trình soạn thảo đề xuất.

Previous 5. Gửi đề xuất cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng
Table of Contents