3. Phương thức thanh toán

You are here:
< All Topics

Để thêm phương thức bạn làm như sau:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Tài chính sau đó chọn Phương thức thanh toán

3. Chọn Phương thức thanh toán mới

4. Điền phương thức bạn muốn

5. Lưu lại khi đã điền xong

Trên là hướng dẫn tạo phương thức thanh toán mới

Previous 2. Thêm đơn vị tiền mới
Next 4. Phân loại chi phí
Table of Contents